تولید کننده قطعات صنعتی

شرکت آلوم ریز آلکا با بهره گیری از توان مهندسان مجرب توانایی تولید و بومی سازی انواع قطعات صنایع ریلی را دارا می باشد.